Postitused

Kuvatud on kuupäeva 2017 postitused
Kujutis
Toimus kahekümne neljas klubi kohtumine, mille teemaks oli Elust Eestis. Eesmärgiks oli lähendada eri rahvusest ja kultuuriruumist pärit vähelõimunud klubilisi ning arendada neis soovi olla täisväärtuslik ühiskonna liige. Eestvedajad kutsusid külla ühiskondlikult aktiivse ühiskonnategelase, kes on ise teisest rahvusest ning on edukalt lõimunud Eesti ühiskonda. Toimus elav arutelu küsimuste ja vastuste vormis.
Toimus kahekümne kolmas kohtumine, mille teemaks oli Minevikukogemused ja elulood. Jutustasime ning tutvustasime lugusid nii enda kui ka teiste kogemustest ning seeläbi mõtestasime kultuuriruumi. Klubilised olid teinud ettekanded tuntud inimeste elukogemustest ja õppetundidest.
Toimus kahekümne teine  kohtumine, mille teemaks oli Haridus ja enestäiendamise võimalused täsikasvanutele Eestis. Tutvustasime võimalusi täiskasvanute õppimiseks ja koolitusteks ning toetasime nendega seotud tegevuseks vajalike valmisolekute kujunemist. Klubilised rääkisid läbitud kursustest ja sellest, mis neile meeldis ja ei meeldinud. 
Toimus kahekümne esimene klubi kohtumine, mille teemaks oli Tehnoloogia.  Fantaseerisime tuleviku tehnoloogiast ja tehnika imedest. Arendasime kriitilist mõtlemist, rääkisime kahjust ja kasust mida tehnoloogia on tekitanud/toonud, tundsime  huvi tehnika saavutuste vastu.
Toimus kahekümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Loodushoid ja keskkond.  Tutvustasime keskkonnasäästlikke tegevusi ning eluviise läbi ühise filmivaatamise ning arutelu. Rääkisime loodushoiu probleemidest ja looduse hoidmisest Ida-Virumaal.
Kujutis
Toimus  üheksatesitkümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Poliitika ja äri.  Meid külastas ettevõtja, kes rääkis oma kogemusest ettevõtjana. Ettevõtte loomise valudest ja rõõmudest. Klubilised esitasid palju küsimusi ja avaldasid oma arvamust. Tutvustasime klubi kohtumise lõpus parimaid Eesti ettevõtteid ja ettevõtjaid.
Toimus kaheksateistkümnes  klubi kohtumine, mille teemaks oli Muusikaõhtu  - eesti muusika suurkujud (Arvo Pärt jne.).  Klubilised rääkisid oma rahva tuntud muusikutest. Eestvedajad tutvustasid lühidalt Eesti tuntud muusikuid nii minevikust kui tänapäevast (Arvo Pärt, Olav Ehala ja Gustav Ernesaks). Vahepaladena kuulati Gustav Ernesaksa ja Arvo Pärdi loomingut. Klubilised olid tuttavad Arvo Pärdi loominguga ning andsid ka omapoolseid kommentaare. Elevust tekitas Arvo Pärdi lastelaulude kuulamine.
Toimus seitsmeteistkümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Eesti rahvuspühad ja traditsioonid.  Rääkisime laulu- ja tantsupidudest. Tutvustasime Eesti traditsioonide ja pühade rikast ajalugu ning Eesti pärimuskultuuri ja rahvuslikke traditsioone. Kuulasime klubilistega lindistust märtsi ja aprillikuu tähtpäevadest ning klubilised püüdsid kuuldut edasi anda.
Toimus kuueteistkümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Reisimine mööda Eestimaad.  Vaatasime lühifilmi Eesti loodusest. Eelnevalt olid klubilised vaadanud ETV saadet Osoon, millest vestlesime ja mida analüüsisime. Klubi lõpetas viktoriin Eesti loodusest ning ristsõna loomade rahvapärastest nimetustest.
Toimus  viieteistkümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Linnas ja maal.  Tulemuseks on paranenud oskus märgata muutusi linnapildis või maal ja seeläbi mõista muutuvat kultuurikontekstis ning arendada suhtluspädevust. Toimus d iskussioon teemal maa ja linnaelu erinevused. Väitluses domineerisid linnaelu eelistajad, sest elu linnas tundus neile mugavam ja probleemidevaesem. Küll aga leiti, et kogu võiks olla linnas , aga suvekodu maal. Rääkisime ka sellest, mida võiks teha maaelu edendamiseks.
Kujutis
Toimus neljateistkümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Teatraalne klubiõhtu. Tulemuseks on keeleoskuse parendamine läbi väljendusjulguse, fantaasia ning mängu, keelebarjääri ja suhtlusprobleemide ületamine.
Toimus kolmeteistkümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Kodu kujundamine. Tulemuseks on oskus konkreetse  teemaga  seotud  sõnavara paremini kasutada, iseseisvalt edasi arendada, tunda grammatilisi  nüansse ning ajavorme . Valisime piltide järgi kõige praktilisema , huvitavama ja originaalsema kodu. Kollektiivse tööna koostasime unistuste kodu. Tutvusime nippidega kodu kaunistamiseks. Klubilised jagasid loetud ja isiklikke nõuandeid.
Toimus kaheteistkümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Tervis ja tervislikud eluviisid.   Toimus kohtumine tervisespetsialistiga, kes kõneles tervislikust toitumisest, tervislikest eluviisidest ning klubilised said esitada küsimusi. Toimus elav diskussioon.
Toimus üheteistkümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Inimene on oma õnne sepp.   Klubis arutleti, mida klubilised teevad vabal ajal ja kuidas neile meeldiks rohkem aega veeta. Paarides vesteldi vaba aja veetmise erinevate võimaluste üle, ja püüti leida ideaalne variant vaba aja veetmiseks. Koos toimus dikussioon teemal- kust ja mille arvelt leida piisavalt vaba aega?! Koos koostati ideaalne plaan vaba päeva veetmiseks.
Toimus kümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Video kuulamine ja vaatamine.   Vaatasime katkendeid filmist “Laulev revolutsioon”.  Eelnevalt jaotati klubilistele küsimused, millele nad peavad vastama filmi vaatamise käigus. Klubi lõpupoole toimus dikussioon nähtud filmi katkenditest, kus oli palju erinevaid arvamusi. Meie rõõmuks jäi domineerima arvamus, et eesti rahva ajalugu väärib põhjalikumat tundma õppimist.
Toimus  ekskursioon Riigikogusse, kus osalejad said tutvuda meie parlamendi tööga ning Riigikogu hoonega. Külastus sai palju positiivset vastukaja, kuna osalejad leidsid, et kõik nähtu ja kuuldu oli huvitav. Esitati hulgaliselt küsimusi, millele saadi ka vastused.
Toimus üheksas klubi kohtumine, mille teemaks oli Mnemoonika.   Teadvustasime täpsemalt, millist sõnavara kellelgi kõige rohkem napib. Harjutasime paari-kolme meetodit uute sõnade meelde jätmiseks. Motiveerisime ja toetasime üksteist erinevate personaalsete nippide ja võtete jagamisega.
Tallinna klubis Suhtlejad oli teemaks Mnemoonika. Harjutasime uute sõnade õppimise metoodikat ning meelde jätmise erinevaid viise. Kõige kaasahaaravamaks osutus kettjutustus uute fraasidega. 
Tallinna klubis Suhtlejad oli teemaks Mõttekaart. Vestlesime erinevatel teemadel märksõnade abil.  Ergutasime sõnalist loovust ja eestikeelseid mõttevooge.  Treenisime kirjutamist. Samal teemal vestlesid sel nädalal ka Pärlikesed, Suhtlemisrõõm, Üheskoos ja Vaprad klubilised. Kamba peale kokku tekkis elav mõttevahetus, millest klubilised meeleldi osa soovisid saada ning said ka!
Klubide kohtumistel ajavahemikus 16.01-20.01.17 oli teemaks Aarete jaht meediast. Püüdsime muuta lugemisülesandeid mängulisemaks ning seeläbi märgata olulisemat. Eestvedajad palusid klubilistel leida meediast üks eriline töökuulutus, üks halb uudis, oma lemmikuudis, midagi, mis tõeliselt üllatas või vihastas, huvipakkuv sõnum mingi staari kohta jne.
Klubides Pärlikesed, Üheskoos, Vaprad klubilised, Suhtlejad ja Suhtlemisrõõm oli seekord teemaks Ajalehed ja ajakirjad. Toimus väljaannetega tutvumine. Julgustasime  keeleklubilaste aktiivsust meediaväljaannetega tutvumisel selleks, et v äärtustada lugemist kui ühte olulisemat keeleoskuse arendamise võimalust.  Harjutasime kirjutamist.  Treenisime olulise märkamist. 
Kujutis
Käisime õppekäigul. Veetsime mõnusasti aega Eesti Vabaõhumuuseumis.